Obchodní podmínky půjčovny vozidel, výčepní techniky a strojů.

Vítězslav Hezký IČ: 64660761 se sídlem Dlouhá 110,Žandov, PSČ 47107

I.Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky společnosti Vítězslav Hezký IČ: 64660761 se sídlem Dlouhá 110,Žandov, PSČ 47107  (dále jen „pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o pronájmu vozidel,výčepní technikya strojů (dále jen „smlouva o pronájmu“), a to v případě, kdy nájemceje spotřebitelem, tj. Člověkem uzavírajícím smlouvu mimo nebo v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání(dále jen „nájemce“).

II.Předmět pronájmu

1.Předmětem  pronájmu jsou Vozidla ,výčepní technika a stroje z nabídky pronajímatele, dle výběru nájemce, blíže specifikovaný ve smlouvě o pronájmu(dále jen „věc pronájmu”)

III.Uzavření smlouvy o pronájmu

1.Smlouva o pronájmu je s nájemcem uzavírána v písemné formě v provozovně pronajímatele nebo na místě smluveném s nájemcem, kam se nájemce za tím účelem dostaví.Při uzavření smlouvy o pronájmu je totožnost nájemce ověřena na základě předloženého občanského průkazu, cestovního pasu či řidičského průkazu.

2.Pronajímatel má právo požadovat předložení dvou platných dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

3.Smlouvou o pronájmu se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc pronájmu do dočasného užívání a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné, to vše dle podmínek sjednaných ve smlouvě o pronájmua v těchto obchodních podmínkách.

IV.Nájemné, kauce

1.Nájemné se sjednává na základě denní sazby uvedené ke každé věci pronájmu  v ceníku pronajímatele. Denní sazba je stanovena v závislosti na typu věci pronájmu a počtu dnů pronájmu. Nájemné odpovídá násobku celkového počtu dnů pronájmu a příslušné denní sazby a je uvedeno ve smlouvě o pronájmu včetně DPH. Nájemce je oprávněn užívat takový věc pronájmu v rozsahu převyšujícím stanovený limit s doplatkem ceny uvedeném ve smlouvě o pronájmu.Nájemné se hradí za každý započatý den pronájmu, bez ohledu na dobu vyzvednutí či vrácení věci pronájmu.

2.Nájemné je splatné v plném rozsahu předem. V den uzavření smlouvy o nájmu nájemce uhradí pronajímateli kauci.

3.Nájemce pronajímateli nejpozději v den převzetí věci pronájmu složí kauci ve výši dle ceníku a uvedené ve smlouvě o pronájmu.Pronajímatel je oprávněn kauci použít na úhradu veškerých případných dluhů nájemce ze smlouvy o pronájmu, zejména na náhradu škody či na úhradu dlužného nájemného. Strany sjednaly, že kauce nebude po dobu pronájmu úročena.

4.Kauce či její nevyčerpaná část bude nájemci vrácena při skončení pronájmu, oproti vrácení věci pronájmu.Nebude-li možno v tomto okamžiku určit výši dluhu nájemce vůči pronajímateli(např. vpřípadě nutnosti určení rozsahu poškození a nákladů na opravu), zavazuje se pronajímatel kauci vyúčtovat bez zbytečného odkladu po stanovení výše dluhu nájemce, nejpozději do 30 dnů ode dne skončení nájmu a vrácení věci pronájmu.

V.Termín pronájmu, převzetí věci pronájmu

1.Termín pronájmu je sjednán ve smlouvě o pronájmu.

2.Nájemce si věc pronájmu převezme první den sjednaného termínu pronájmu v sidle  pronajímatele v dohodnutém termínu. K převzetí věci pronájmu může dojít i na jiném místě předem sjednaném mezi pronajímatelema nájemcem. Při pozdějším vyzvednutí věci pronájmu  provozovně nebo při nedodržení sjednaného místa a čase převzetí nájemcem nevzniká nájemci právo na částečné vrácení nájemného.

3.Věc pronájmu bude nájemci předána po zaplacení nájemného,kauce a ceny dopravy, pokud si ji nájemce objednal v plném rozsahu a po ověření totožnosti nájemce dle úředního dokladů. O předání a převzetí věci pronájmu bude mezi stranami sepsán předávací protokol.věc pronájmu nebude předána  jiné osobě než nájemci.

4.Doprava věci pronájmu k nájemci není v ceně nájemného a řídí se dle ceníku dopravy stanoveného pro půjčovnu věcí pronájmu; vpřípadě,že si nájemce u pronajímatele objedná dopravu věci pronájmu k nájemci, je povinen zaplatit cenu dopravy v den převzetí věci pronájmu dle ceníku.

5.Při předání věci pronájmu se pronajímatel a nájemce přesvědčí, že věc pronájmu je ve vhodném technickém stavu a že je funkční.

6.Nájemce bude při předání věci pronájmu poučen o bezpečnosti práce při zacházení s věcí pronájmu a základních pravidlech používání a údržby věci pronájmu. Návod k použití a list se základními pravidly používání obdrží při jeho převzetí.

7.Svým podpisem na předávacím protokolu nájemce stvrzuje, že mu byla věc pronájmu předána, že je plně funkční a nevykazuje žádné vady a poškození (s výjimkou těch výslovně uvedených v protokolu) a že byl poučen o bezpečnosti práce při zacházení s věcí pronájmu a základních pravidlech používání a údržby věci pronájmu a tím nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku, způsobených nesprávným zacházením s věcí pronájmu

VI.Práva a povinnosti stran ze smlouvy o pronájmu

1.Nájemce je povinen věc pronájmu užívat v souladu s pravidly k jeho používání a údržbě a účelem, kněmuž je určen tak, aby nedošlo k jeho poškození, a chránit  jej před ztrátou či zničením.

2.Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele zřídit třetí osobě ke věci pronájmu užívací právo (podnájem, výpůjčku apod.). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo ke věci pronájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny věci pronájmu a dále od smlouvy o pronájmu odstoupit.Umožní-li nájemce užívat věc pronájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc pronájmu užíval sám.

3.Nájemce se zavazuje seznámit se před prvním použitím se základními pravidly používání a návodem k použití věci pronájmu a nadále jej užívat v souladu s těmito pravidly a návodem.V případě neporozumění výkladu pronajímatele se nájemce

zavazuje vyžádat si od pronajímatele další informace.Nájemce je povinen přísně dbát pokynů a doporučení výrobce věci pronájmu a pronajímatele.

4.U vozidel  je nájemce povinen doplňovat pouze pohonné hmoty.

5.Vyskytne-li se na věci pronájmu vada, k jejímuž odstranění je povinen pronajímatel a pro kterou věc pronájmu nelze řádně užívat nebo pro kterou jej lze užívat jen se značnými obtížemi,je nájemce povinen tuto skutečnost ihned oznámit pronajímateli a bez zbytečného odkladu mu věc pronájmu odevzdat. Po dobu, po niž nájemce nemohl věc pronájmu řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, a nebo na slevu z nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané doby pronájmu, jinak zanikne.

6.Nájemce je povinen pronajímateli oznámit poškození, ztrátu či zničení věci pronájmu bez zbytečného odkladu. Případnou krádež věci pronájmu je nájemce povinen ohlásit policii v místě krádeže a předložit o tom pronajímateli protokol.

7.Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu vzniklou na věci pronájmu a je povinen ji pronajímateli v plném rozsahu nahradit.

VII.Skončení pronájmu, vrácení  věci pronájmu

1.Nájemce vrátí věc pronájmu pronajímateli v den skončení pronájmu v jeho sídle, nebo na předem sjednaném místě,čistý a v takovém stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. Zpětný svoz věci pronájmu není v ceně nájemného a řídí se dle ceníku dopravy stanoveného pro půjčovnu věci pronájmu; vpřípadě, že si nájemce u pronajímatele objedná i zpětný svoz věci pronájmu, je povinen zaplatit jeho cenu v den uzavření smlouvy o pronájmu. O vrácení věci pronájmu bude mezi stranami sepsán předávací protokol.

2.Nájemce není oprávněn nájem vypovědět dle § 2320 odst. 1 občanského zákoníku. Nájemce je oprávněn vrátit věc pronájmu pronajímateli i před uplynutím doby pronájmu, pronajímatel má však v takovém případě právo na nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

3.Dobu pronájmu je možno prodloužit jedině předem a pouze na základě dohody smluvních stran, v závislosti na kapacitních možnostech pronajímatele a plánu dalších pronájmů .

4.V případě prodlení nájemce s vrácením věci pronájmu má pronajímatel právo na nájemné v sazbě platné pro dobu trvání pronájmu, a to až do skutečného vrácení věci pronájmu. Pronajímatel má pro ten případ rovněž právo na náhradu škody vzniklé z důvodu nevrácení věci pronájmu včas.

VIII.Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

 1.Nájemce je oprávněn od smlouvy o pronájmu odstoupit kdykoli i bez uvedení důvodu, v tom případě je však povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek. Vpřípadě odstoupení pozdějšího, než 2 dny před sjednaným dnem zahájení pronájmu činí storno poplatek 100 % zaplacené zálohy sjednaného nájemného.

2.Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o pronájmu bez náhrady, pokud stroj/ nářadínebyl předchozím nájemcem včas vrácen ve vyhovujícím technickém stavu a pokud nebude  k dispozici jinou věc pronájmu srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazené nájemné, cenu dopravy či kauci vplné výši nájemci.

3.Pronajímatelje dále oprávněn od smlouvy o pronájmu odstoupit, nepřevezme-li si nájemce za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách věc pronájmu  ani do 3 dnů od sjednaného dne zahájení pronájmu a nebo v případě závažného porušení podmínek pronájmu nájemcem (zejména hrozí-li vznik škody na věci pronájmu). V takovém případě má pronajímatel právo na zaplacení storno poplatku dle odst. 1 tohoto článku.

IX.Zpracování osobních údajů

1.Vrámci vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem bude pronajímatel zpracovávat osobní údaje nájemce za účelem plnění smlouvy o pronájmu, šíření obchodních sdělení, plnění daňových povinností, při případné pojistné události a za účelem ochrany svých práv vpřípadě sporu s nájemcem. Jedná se o povinné poskytnutí osobních údajů; vpřípadě, že nájemces poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje nájemcev rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, jakož i údaje vztahující se k předmětu smlouvy a úhradě ceny služby.Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi stranami; e-mailová adresa nájemce je zpracovávána i poté, dokud nájemce zasílání obchodních sdělení neodmítne.

2.Zpracováním osobních údajů může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

3.Pronajímatel osobní údaje nájemce předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (pojišťovna, soud).

4.Nájemcemá jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Nájemce má především právo požádat pronajímatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Pronajímatel je povinen nájemci bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, a příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny.

5.Nájemce, který se domnívá, že pronajímatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále jej může vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. K blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

6.V každém případě, kdy se nájemce domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování   jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud pronajímatelna jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo nájemce s vyjádřením pronajímatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

X.Závěrečná ustanovení

1.Smlouva o pronájmu může být doplňována či měněna pouze písemnou formou; smluvní strany vylučují možnost změny této smlouvy v jiné než písemné formě.Písemná forma je zachována v případě použití e-mailu.

2.Písemnosti související s touto smlouvou lze doručovat osobně a nebo poštou či e-mailem na adresu účastníků uvedenou v záhlaví smlouvy o pronájmu.

3.Pokud vztah založený smlouvou o pronájmu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů ze smlouvy o pronájmu, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou  souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.Případné spory mezi pronajímatelema nájemcem lze mimosoudně řešit prostřednictvím České obchodní inspekce. Více informací o mimo soudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách tohoto subjektu na adrese

https://adr.coi.cz/cs. Pronajímatel nájemci doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimo soudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na pronajímatele přímo.

5.Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování : Vítězslav Hezký, Dlouhá 110,Žandov, e-mailová adresa :victor(a)raptortactical.cz, telefon +420777224455.